Zásady ochrany osobních údajů Jezdecké stáje Sion

  • 1 Základní ustanovení
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je: Tomáš Švec
   se sídlem: Kollárova 315/4, 284 01 Kutná Hora
                                                             (dále jen „Správce“).
  • Kontaktní údaje Správce jsou:
   1. Adresa: Kollárova 315/4, 284 01 Kutná Hora
   2. E-mail: tomas.svec@jssion.cz
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor – na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   

  • 2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě Vašeho pohybu v areálu Jezdecké stáje Sion.

   

  • 3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zvýšení bezpečnosti majetku jezdecké stáje, lidí pohybujících se v areálu a ustájených zvířat.

   

  • 4 Doba uchování údajů
  • Správce uchovává osobní údaje v podobě kamerového záznamu po dobu 72 hodin.
  • Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

   

  • 5 Vaše práva
  • Za podmínek stanovených v GDPR máte
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování údajů dle čl. 18 GDPR,
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedených v § 3 těchto podmínek.
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

   

  • 6 Podmínky zabezpečení osobních údajů
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména šifrování komunikace mezi jednotlivými kamerami a serverem, pravidelná aktualizace serveru.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

  • 7 Závěrečné ustanovení
  • Vstupem do prostoru jezdecké stáje potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami
   ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách jezdecké stáje a zároveň v prostorách jezdecké stáje.

   

  Tyto Zásady pro zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

   

   

Kde nás ještě můžete najít?

Reklamní oznámení

Kde nás najdete?Jezdecká stáj Sion
Chlístovice 32
Kutná Hora
284 01